Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820, Mgr. Hana Čamborová, jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

s t a n o v u j e

pro první kolo přijímacího řízení tato kritéria a počty žáků přijímaných pro školní rok 2024/2025.

I. Maturitní obory

 • 53-41-M/03 – Praktická sestra (tabulka ZDE)
 • 53-44-M/01 – Ortoticko-protetický technik (tabulka ZDE
 • 68-42-M/01 – Záchranářství a ochrana obyvatel (tabulka ZDE)

Poznámky ke studijním maturitním oborům:

 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: 1. 2. – 20. 2. 2024
 • Adresa pro doručení přihlášky:

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820
Nová 1820
753 01 Hranice

 • Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a pro přijetí musí uchazeč splnit podmínku dosažení 15 a více bodů v součtu z jednotné přijímací zkoušky, a to s minimálním dosažením 5 bodů v matematice a 10 bodů v českém jazyce. Uchazeči o studium oboru Záchranářství a ochrana obyvatel musí navíc získat minimálně 14 bodů za test fyzické zdatnosti.
 • Podmínkou přijetí ke studiu maturitních oborů je zdravotní způsobilost a průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno ze tří posledních klasifikačních období, 1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy).
 • Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne lepší průměrný prospěch na základní škole (počítáno ze tří posledních klasifikačních období).
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky:            

první termín:     12. 4. 2024

druhý termín:   15. 4. 2024

 • Termíny školní přijímací zkoušky pro uchazeče oboru Záchranářství a ochrana obyvatel:

první termín: 15. 4. 2024, 14 hodin, stadion SK Hranice, Žáčkova 1442

druhý termín: 17. 4. 2024, 14 hodin, stadion SK Hranice, Žáčkova 1442

 • Přijímání cizinců

Cizinci, na které́ se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají́ na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, je ověřena rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce. Ředitel školy pro hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří redukované pořadí všech uchazečů na základě lepšího výsledku bodového hodnocení JPZ z MAT. Uchazeč-cizinec-se poté zařadí do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí. Termín konání rozhovoru (ústní zkoušky) bude uchazeči zaslán.

 •  Kritéria úspěšného splnění pohovoru – ústní zkouška
 1. Zkouška je vedena výhradně v českém jazyce.
 2. Uchazeč může v osobním pohovoru v ústní části získat maximální počet 70 bodů.
 3. Body jsou získávány na základě odpovědí na jednotlivé otázky (témata).
 4. Jednotlivé otázky jsou bodovány dle náročnosti a šíře odpovědi.
 5. Minimální počet bodů pro úspěšné splnění ústní části je 35 bodů (50 %).
 • Počty přijímaných žáků pro 1. ročník: 
Studijní obor Počet žáků přijímaných do
1. ročníku
Praktická sestra 60

(prvních 60 v pořadí dle bod. zisku)

Záchranářství a ochrana obyvatel 16

(prvních 16 v pořadí dle bod. zisku)

 Ortoticko-protetický technik 15

(prvních 15 v pořadí dle bod. zisku)

 Termín oznámení přijetí/nepřijetí: nejdřív 15. 5. 2024.

 II. Učební obor

 • 53-41-H/01 – Ošetřovatel
 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: 1. 2. – 20. 2. 2024
 • Adresa pro doručení přihlášky:

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820
Nová 1820
753 01 Hranice

 • Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost!
 • Počet přijímaných žáků pro 1. ročník: 30                                                          
 • Uchazeči o tříletý učební obor Ošetřovatel budou přijímáni bez přijímací zkoušky, pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období. (1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy).
 • V případě shodného průměru prospěchu rozhoduje lepší prospěch v 1. pololetí 9. třídy.
 • Přijímáni budou uchazeči s průměrným prospěchem za poslední tři klasifikační období do 3,7.
 • Termín oznámení přijetí/nepřijetí: nejdřív 15. 5. 2024.

V Hranicích dne 24. 1. 2024

Mgr. Hana Čamborová, ředitelka školy

Příloha č. 1 – Test fyzické zdatnosti pro obor Záchranářství a ochrana obyvatel – Bodovací tabulky disciplín ZDE