Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Střední zdravotnické školy Hranice zajišťuje zdarma odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy. Pracovníci ŠPP se zaměřují na prevenci problémů spojených se vzděláváním žáků, na jejich řešení, na pomoc žákům při těžkostech spojených se studiem. Pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, řeší výchovné problémy žáků, spolupracují s rodiči žáků, se státními institucemi i nestátními a neziskovými organizacemi. Dále jsou žákům doporučeny možnosti svého dalšího profesního zaměření za podpory kariérní poradkyně.

Činnost našeho ŠPP zajišťuje školní psycholožka – vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně Mgr. Svatava Stojanová,  školní metodička prevence Mgr. Hana Šturalová a kariérní poradkyně Mgr. Kateřina Bradová.

Konzultační hodiny pracovnic poradenského pracoviště:

Školní psycholog      PhDr. Jaroslava Kušnierová

Úterý: 10 – 12 hod

Pátek: 8 – 9 hod

Kontakt: tel. 720 976 417, e-mail: kusnierova@szs-hranice.cz

Výchovný poradce  Mgr. Svatava Stojanová

Středa: 8 – 12 hod

Kontakt: tel. 731 621 134, e-mail: stojanova@szs-hranice.cz 

Školní metodik prevence  Mgr. Hana Šturalová

Středa: 8 – 10 hod

Kontakt: tel. 728 330 945, email: sturalova@szs-hranice.cz

Školní kariérní poradce   Mgr. Kateřina Bradová

Středa: 11 – 12 hod. a dle dohody

Kontakt: tel.776 828 018, e-mail:  bradova@szs-hranice.cz

Sociální pracovnice Mgr. Alena Večeřová

středa             8 – 14 hod.

Kontakt:tel. 581 601 792/kl. 16, mail: vecerova@szs-hranice.cz

 

Činnosti jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště:

Školní psycholog pomáhá žákům, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou, poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a přispívá k překonávání zjištěných obtíží. Řeší individuální problémy žáků (osobní, rodinné, vztahové problémy, učební styl ap.), poskytuje konzultace pro rodiče (adaptační, výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, vztahové potíže, dále spolupracuje na preventivních programech.

Výchovný poradce se zaměřuje na vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání, připravuje návrhy další péče o tyto žáky, zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. V oblasti metodické a informační zprostředkovává ostatním pracovníkům školy nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod. Snaží se předcházet a případně řešit výchovné obtíže žáků, vytvářet systém včasné identifikace žáků s výukovými potížemi a strategii pro jejich prevenci.

Školní metodik prevence sleduje žáky s rizikovým chováním, spolupracuje s rodiči a třídními učiteli těchto žáků. Vedle aktivit zaměřených na prevenci všeobecně jsou součástí práce metodika prevence aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování žáků – prevence kriminality, zneužívání návykových látek, násilí, šikany, záškoláctví apod. Dále prevence v oblasti zdravého životního stylu, prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy. Metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti sociálně patologických jevů. V případě výskytu sociálně patologických jevů se podílí na intervenci a následné péči.

Kariérní poradce poskytuje žákům podporu během studia. Dále zajišťuje metodickou pomoc žákům v otázkách kariérového rozhodování po ukončení jejich studia.

Právní podpora
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.
Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.