Erasmus+ 2021

Studentky a studenti SZŠ Hranice na zahraničních stážích, školní rok 2020/21

Žáci i učitelé SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2020/21 odborné stáže a vzdělávací programy v zahraničí v rámci programu Erasmus+, který je financován z prostředků Evropské unie. Škola získala opakovaně grant prostřednictvím národní agentury Dům zahraniční spolupráce v Praze v rámci výzvy 2020 na projekty č. 2020-1-CZ01-KA116-077352 s názvem Zdravotníci – mezinárodní zkušenosti a č. 2020-1-CZ01-KA101-077469 s názvem  Výuka – evropské zkušenosti. 

Přestože nám situaci zkomplikovala pandemie Covidu 19, zahraniční aktivity jsme nechtěli úplně pozastavit a rozhodli jsme se realizovat výjezdy v rámci možností.  Celkem se zahraničních vzdělávacích aktivit zúčastnilo 49 žáků a 16 učitelů.

Jednalo se o odborné stáže pro žáky oborů Zdravotnický asistent, Záchranářství a ochrana obyvatelstva a Ošetřovatel. Mladí lidé vyjeli do Anglie, na Maltu a Slovensko, kde absolvovali odbornou praxi ve svých oborech. Krátkodobé odborné stáže trvaly 2-3 týdny, dlouhodobé 3 měsíce.  Zahraniční stáže doplnily odbornou praxi, kterou žáci vykonávají v našem regionu na různých pracovištích podle svých oborů. Žákyně oboru Ošetřovatel pracovaly na Slovensku ve fakultní nemocnici, zdravotničtí asistenti pracovali v Anglii a na Maltě v domovech seniorů, v zařízeních pro postižené osoby a v  jeslích a chlapci i děvčata z oboru Záchranářství a ochrana obyvatelstva pomáhali na recepcích hotelů a na výletních lodích jako doprovod pomáhající se zajištěním bezpečnosti klientů. Účastníci stáží měli možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamovali s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí. Po ukončení stáží obdržel každý účastník Europass Mobility, což je mezinárodní doklad o absolvování stáže. Učitelé naší školy měli možnost zúčastnit se jazykových kurzů v zahraničí a aktivit rozšiřujících jejich profesionální dovednosti. V rámci profesního rozvoje navštěvovaly učitelky odborných předmětů  pracoviště na Slovensku a na Maltě. Učitelé cizích jazyků absolvovali kurzy zaměřené na metodiku výuky jazyků a učitelé ostatních předmětů se seznámili s metodou CLIL, učili se jak používat cizí jazyk ve výuce různých předmětů. Na kurzy vycestovali do Německa, Lotyšska a na Maltu. Další aktivitou bylo stínování, tedy účast učitelů ve výuce v zahraničních školách.

Po celou dobu výjezdů sledovali účastníci zahraničních aktivit i každodenní život místních lidí, byli také v kontaktu se zahraničními pracovníky a studenty. Ve volném čase poznávali geografické a kulturní zajímavosti, rozdíly v mentalitě lidí, jezdili na výlety a účastnili se různých akcí. Přínos odborných stáží v evropských zemích spočívá nejen v rozšíření profesionálních dovedností, ale také v poznávání kultury a historie zemí Evropské unie. 

Zina Barvenčíková a Pavlína Vavříková, koordinátorky projektů Erasmus+, SZŠ Hranice


Učitelé ze zdravky na jazykových kurzech v zahraničí

 V rámci profesního růstu byly učitelům odborných předmětů i cizích jazyků nabídnuty výjezdy do zahraničí, konkrétně na Maltu, do Lotyšska a Německa. Zde měli pedagogové možnost absolvovat čtrnáctidenní kurz anglického, ruského a německého jazyka. Výjezdy se uskutečnily i přes náročná epidemiologická opatření související s pandemií COVID-19.

Jazykové kurzy pro odborné učitele byly zajištěny ve škole Gate school a probíhaly ve dvou rozvrhových blocích. První se skládal z výuky anglického jazyka ve všeobecné rovině, druhý byl v rámci výuky Clil zaměřen na odbornější témata a probíhal individuálně – pouze jeden student a učitel. Veškerá komunikace mezi vyučujícími a studenty probíhala v anglickém jazyce.

 Jelikož se epidemiologická situace v této zemi razantně zhoršila, byla prezenční forma výuky po dvou dnech nahrazena formou výuky distanční, probíhala tedy online, a to v dopoledních i odpoledních hodinách.

Část pedagogických pracovníků naší školy měla možnost absolvovat jazykové kurzy v rámci projektu Erasmus také v německy mluvících zemích.

Výuka německého jazyka v jazykové škole Horizonte v Regensburgu byla intenzivní, ale zajímavá a inspirativní. Dopoledne probíhal kurz všeobecné němčiny, odpoledne byli účastníci kurzu seznamováni s metodami, které je možné využít při výuce cizího jazyka. Největší úspěch sklidila lekce, při níž lektorka, oblečená v bavorském kroji, předváděla bavorské speciality, které mohly být na místě ochutnávány.   

 Škola organizovala akce i mimo výuku, například prohlídku historického centra, výlety, společné návštěvy vyhlášených restaurací, soutěže atd.

Někteří učitelé se v rámci výjezdů na jazykové kurzy podívali do Rigy, hlavního města Lotyšska, kde se věnovali výuce ruského jazyka.

Jazykové kurzy v zahraničí hodnotí jejich účastníci jako velice přínosné pro jejich profesní růst a rozvoj, zároveň byly také nevšední příležitostí poznat lidi z různých koutů světa a získat informace nejen o systému vzdělávání, ale i o aktuální situaci v dané zemi. Všechny byly financovány z fondů Evropské unie.

Střední zdravotnická škola Hranice je příjemcem grantů i pro další období, a tak bude i nadále nabízet zahraniční aktivity svým žákům i učitelům.

Petra Benešová a Simona Mudrová


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.