Úhrada stravného

Stravné lze hradit hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Frydrychové, SZŠ Nová 1820, Hranice nebo bankovním účtem (trvalý příkaz) podle přihlášky ke stravování. Všechny platby jsou prováděny do 20. dne v uplynulém měsíci na další měsíc. Vyúčtování probíhá po ukončení školního roku k 30. 6. a po rozmluvě se zákonným zástupcem se přeplatky zasílají zpět na účty plátců nebo se převádí do dalšího následujícího ročníků. Nemá-li strávník zaplacené obědy do posledního pracovního dne v měsíci, nemá první den dalšího měsíce nárok na odběr stravy. V případě, že úhrada stravného nebude opakovaně uhrazená včas, může ředitelka školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo úplného vyloučení strávníka ze školního stravování. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen. 

  • Žák má objednanou stravu automaticky na následující měsíc.
  • Má výběr ze dvou obědu.
  • Pokud nechce oběd číslo 1, tak si na webu strava.cz přeobjedná oběd na číslo 2.
  • Odhlášky se odhlašuje žák sám na webu strava.cz nebo u paní vedoucí Frydrychové v daný den do 8:00 hodin.

Přeplatek stravného může být na konci školního roku vyplacen na účet na základě Žádosti o vracení přeplatků stravného na účet nebo převeden do dalšího školního roku podáním Žádosti o převedení přeplatků stravného. 

Žádosti o vyplacení stravného v hotovosti se vyplácí pouze do částky maximálně 500,- Kč.
 
  • Žádost o vracení přeplatků stravného na účet (pdf, doc)
  • Žádost o vracení přeplatků stravného v hotovosti (pdf, doc
  • Žádost o převedení přeplatků stravného (pdf, doc)