Úhrada stravného

Stravné lze hradit hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Frydrychové, SZŠ Nová 1820, Hranice nebo bankovním účtem (trvalý příkaz) podle přihlášky ke stravování.

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hranice

Číslo účtu: 105348046/0300

Všechny platby jsou prováděny do 20. dne v daném měsíci na další měsíc. Vyúčtování probíhá po ukončení školního roku k 30. 6. a na základě žádosti podané zákonným zástupcem se přeplatky zasílají zpět na účet nebo se převádí do dalšího školního roku. Nemá-li strávník zaplacené obědy do posledního pracovního dne v měsíci, nemá první den dalšího měsíce nárok na odběr stravy. V případě, že úhrada stravného nebude opakovaně uhrazená včas, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení strávníka ze školního stravování. Pokud žák závažným způsobem poruší pravidla stanovená vnitřním řádem školní jídelny, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen. 

  • Žákům je strava objednána automaticky na celý měsíc.

  • Je možný výběr ze dvou obědů.

  • Automaticky je nastaven oběd číslo 1. Oběd číslo 2 si žák může přeobjednat na www.strava.cz.

  • Odhlášení obědů žák provádí na webu strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny paní Frydrychové nejpozději v daný den do 8:00 hodin.