SRPŠ

Spolek rodičů a přátel Střední zdravotnické školy (SRPŠ) vznikl jako dobrovolné, otevřené a nezávislé sdružení rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců žáků a dalších občanů, kteří se zajímají o chod a práci školy a výchovu žáků a mladistvých. Spolek je otevřen účasti občanské veřejnosti v okolí své působnosti na prosazování oprávněných zájmů žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Zajímá se o  studium a výchovu žáků školy, o podporu mimoškolních činností a kulturních aktivit. Koordinuje spolupráci mezi rodiči a pedagogickými pracovníky Střední zdravotnické školy v Hranicích. Podílí se se školou na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, a pomáhá škole v plnění jejich úkolů v oblasti výchovné, materiální, finanční apod. 

Členové SRPŠ

Členství v SRPŠ je dobrovolné a může do něj vstoupit každý.  Zpravidla do klubu vstupují rodiče žáků studujících na Střední zdravotnické škole Hranice, zastupující jednotlivé ročníky. Členství je také otevřeno další veřejnosti a právnickým osobám se zájmem jakkoli pomoci či finančně přispět. Členství se obnovuje a zaniká buď zahájením či ukončením studia žáků nebo písemnou žádostí  v průběhu roku. 

Výbor SRPŠ

Výbor SRPŠ je složen ze zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd, tedy třídních důvěrníků a jsou zpravidla zvoleni na první třídní schůzce školního roku a dvou pedagogických pracovníků, kteří jsou koordinátory mezi rodiči a vyučujícími. Třídní důvěrníci informují ostatní rodiče během třídních schůzek o činnosti a rozhodnutích výboru, popř. o jiných aktivitách SRPŠ. V tomto kolektivu třídních důvěrníků se volí předseda a hospodář (účetní).

Příspěvky SRPŠ

Členské příspěvky SRPŠ pro školní rok 2023 -2024 činí Kč 400,- / 1 žák školy. U sourozenců se platí pouze za jednoho žáka. Poplatky se vybírají se zpravidla do 31. října daného roku prostřednictvím třídních učitelů. Pedagogický pracovník, pak vybrané příspěvky předá zvolenému hospodáři SRPŠ.

Příjmy a výdaje klubu jsou vedeny v účetních knihách hospodářem. Pro každý rok schvaluje výbor SRPŠ rozpočet na další školní rok a hospodář seznamuje členy klubu se stavem finančních prostředků. Hospodář také předkládá vyúčtování jednotlivých akcí. Třídní důvěrníci informují o těchto finančních pohybech ostatní rodiče na třídních schůzkách.