Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Hranice, Nová 1820, Mgr. Hana Čamborová, jako příslušný správní orgán podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

s t a n o v u j e

pro první kolo přijímacího řízení tato kritéria a počty žáků přijímaných pro školní rok 2023/2024.

I. Maturitní obory
 • 53-41-M/03 – Praktická sestra a 53-44-M/01 – Ortoticko-protetický technik

I. PROSPĚCH NA ZŠ

Průměr prospěchu za poslední tři klasifikační období (1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy)

prospěch

body

1,00 – 1,20

64

1,21 – 1,40

56

1,41 – 1,60

48

1,61 – 1,80

40

1,81 – 2,00

32

2,01 – 2,20

24

2,21 – 2,40

16

2,41 – 2,50

8

II. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
(nutno dosáhnou minimálně 10 b.)

Test z českého jazyka a

literatury

max. 50 bodů

Test z matematiky

max. 50 bodů

 • 68-42-M/01 – Záchranářství a ochrana obyvatel

I. PROSPĚCH NA ZŠ

Průměr prospěchu za poslední tři klasifikační období (1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy)

prospěch

body

1,00 – 1,20

32

1,21 – 1,40

28

1,41 – 1,60

24

1,61 – 1,80

20

1,81 – 2,00

16

2,01 – 2,20

12

2,21 – 2,40

8

2,41 – 2,50

4

II. JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
(nutno dosáhnou minimálně 10 b.)

Test z českého jazyka a

literatury

max. 50 bodů

Test z matematiky

max. 50 bodů

III. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

(nutno dosáhnou minimálně 14 b.,

viz příloha č. 1)

Skok z místa

max. 8 bodů

Shyby na hrazdě

(výdrž ve shybu)

max. 8 bodů

Sprint na 60 metrů

max. 8 bodů

Běh na 800 metrů

max. 8 bodů

Poznámky ke studijním maturitním oborům:
 • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. března 2023
 • Adresa pro doručení přihlášky:

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820
Nová 1820
753 01 Hranice

 • Pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a pro přijetí musí uchazeč splnit podmínku dosažení 10 a více bodů z jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči o studium oboru Záchranářství a ochrana obyvatel musí navíc získat minimálně 14 bodů za test fyzické zdatnosti.
 • Podmínkou přijetí ke studiu maturitních oborů je zdravotní způsobilost a průměr prospěchu na ZŠ do 2,5 (počítáno ze tří posledních klasifikačních období, 1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy).
 • Při shodě získaných bodů bude dána přednost uchazeči s lepším celkovým bodovým ziskem z jednotné přijímací zkoušky. V případě, že nastane bodová shoda i v této oblasti, rozhodne lepší průměrný prospěch na základní škole (počítáno ze tří posledních klasifikačních období).
 • Termíny jednotné a školní přijímací zkoušky:            
  • první termín: 13. dubna 2023
  • druhý termín: 14. dubna 2023
 • O místu konání přijímací zkoušky budou uchazeči informování v Pozvánce k přijímacím zkouškám.
 • Počty přijímaných žáků pro 1. ročník: 

Studijní obor

Počet žáků přijímaných do
1. ročníku

Praktická sestra

60

(prvních 60 v pořadí dle bod. zisku)

Záchranářství a ochrana obyvatel

16

(prvních 16 v pořadí dle bod. zisku)

Ortoticko-protetický technik

15

(prvních 15 v pořadí dle bod. zisku)

 

 II. Učební obor
 • 53-41-H/01 – Ošetřovatel
  • Termín odevzdání přihlášek ke studiu: do 1. března 2023
  • Adresa pro doručení přihlášky:

Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820
Nová 1820
753 01 Hranice

  • Nezbytnou podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost!
  • Počet přijímaných žáků pro 1. ročník:     30
  • Uchazeči o tříletý učební obor Ošetřovatel budou přijímáni bez přijímací zkoušky, pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměrného prospěchu za poslední tři klasifikační období.
   (1. a 2. pololetí 8. třídy, 1. pololetí 9. třídy)
  • V případě shodného průměru prospěchu rozhoduje lepší prospěch v 1. pololetí 9. třídy.
  • Přijímáni budou uchazeči s průměrným prospěchem za poslední tři klasifikační období do 3,7.
  • Termín přijímacího řízení:             19. dubna 2023

V Hranicích dne 16. 1. 2023
Mgr. Hana Čamborová

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 ke stažení zde (PDF)